Polityka prywatności

Polityka prywatności i zasady wykorzystywania plików Cookies.

 

Administrator, w związku z korzystaniem z serwisu VER-TOM może gromadzić dane przekazywane przez użytkowników Serwisu VER-TOM.pl (Użytkownicy), jednak celem Administratora nie jest identyfikacja Użytkowników, a jedynie zapewnienie pełnej funkcjonalności Serwisu i należytego administrowania Serwisem. Niniejszy dokument służy poinformowaniu Użytkowników o tym, jakie dane mogą być gromadzone w związku z korzystaniem z usług Serwisu i w jakim celu, a także o przysługujących Użytkownikom w związku z tym uprawnieniach. Administrator chroni prywatność Użytkowników i zapewnia bezpieczeństwo przekazywanych przez nich danych. Administrator przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych, w szczególności zasady zgodności z prawem, rzetelności, przejrzystości, ograniczenia celu, minimalizacji, prawidłowości, ograniczenia przechowywania, integralności i poufności, a także zapewnia środki techniczne i organizacyjne gwarantujące bezpieczeństwo danych i zgodne z prawem ich przetwarzanie.

Kto jest administratorem danych?
Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych, jest VER-TOM Tomasz Pierzchała Sp.J. Borek Szlachecki 44, 32-050 Skawina NIP 944-20-68-169, REGON 356559220, KRS 0000232305 (VER-TOM).

Niniejsza Polityka prywatności opisuje, w jaki sposób dane osobowe są zbierane, wykorzystywane i udostępniane podczas wizyty na stronie http://www.vertom.pl (Strona)

Dane osobowe, które gromadzimy.
W Serwisie gromadzone są dane zbierane automatycznie podczas korzystania z usług Serwisu. Wśród tych danych znajdują się informacje zapisywane na urządzeniach Użytkowników w postaci plików Cookies. Dane zapisane w plikach Cookies serwer Serwisu może odczytać przy ponownym połączeniu Użytkownika z Serwisem. Pliki Cookies mogą być ze względów technicznych konieczne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, a także umożliwiać w szczególności zapamiętanie preferencji Użytkowników i personalizację Serwisu. Między innymi dzięki plikom Cookies Użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na stronę Serwisu. W plikach Cookies mogą zostać zapisane informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usług Serwisu oraz informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną. Co do zasady dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z usług Serwisu. Przechowywanie danych w plikach Cookies, a także uzyskiwanie dostępu do tych danych nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach i oprogramowaniu Użytkowników. Administrator nie przetwarza też danych wrażliwych Użytkowników. Serwis zawiera odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z tych stron przez Użytkownika. Użytkownik, po przejściu na inne strony internetowe, powinien w pierwszej kolejności, zapoznać się z ich politykami prywatności.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych Użytkowników?
Dane Użytkowników są przetwarzane każdorazowo na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym na podstawie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (art. 6 ust. 1 lit. b), ustawy Prawo telekomunikacyjne (art. 173), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (art. 18).

W jakim celu dane są gromadzone?
Dane zbierane automatycznie podczas korzystania z usług Serwisu, wykorzystywane są w celu konfiguracji Serwisu na urządzeniach Użytkowników, dostosowania Serwisu do preferencji Użytkowników, personalizacji Serwisu, prawidłowego wyświetlania Serwisu na urządzeniach Użytkowników, zwiększenia wydajności Serwisu, zapewnienia niezawodności Serwisu, wykonywania anonimowych statystyk oglądalności Serwisu. Dane Użytkowników nie będą udostępniane osobom trzecim, chyba że okaże się to niezbędne, a Użytkownik wyrazi na to zgodę, lub obowiązek udostępnienie danych będzie wynikał z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, prawomocnego orzeczenia sądu, lub ostatecznej decyzji właściwego organu. Podanie danych jest dobrowolne, jednak podanie niektórych danych może okazać się konieczne dla skorzystania z usług Serwisu, a konsekwencją ich niepodania może być brak możliwości skorzystania z usług Serwisu. Pliki Cookies mogą zostać zablokowane lub dostęp plików Cookies może zostać ograniczony w sposób określonych poniżej.

Czym jest profilowanie i czy dane w Serwisie podlegają profilowaniu?
Profilowanie polega na dowolnym zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych pozwalającym ocenić czynniki osobowe osoby fizycznej, a w szczególności analizować lub prognozować aspekty dotyczące efektów pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji lub zainteresowań, wiarygodności lub zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się osoby, której dane dotyczą – o ile wywołuje skutki prawne względem tej osoby lub w podobny sposób znacząco na nią wpływa. Dane w Serwisie nie podlegają profilowaniu. W przypadku, gdyby w związku z rozwojem usług Serwisu dane osobowe miały podlegać profilowaniu, Administrator poinformuje o tym Użytkowników, a profilowanie będzie się odbywało zgodnie z właściwymi w tym zakresie przepisami. Administrator w przypadku profilowania wdroży właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów Użytkowników, w tym zapewni możliwość interwencji ludzkiej ze strony Administratora, a także możliwość wyrażenia własnego stanowiska i zakwestionowania decyzji.

W jaki sposób można dokonać zmian w przekazanych danych?
Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.

Użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Użytkownicy mogą określić warunki przechowywania i uzyskiwania dostępu do danych zapisanych w plikach Cookies za pomocą ustawień oprogramowania lub konfiguracji usługi na swoich urządzeniach. Pliki Cookies mogą zostać zablokowane lub dostęp plików Cookies może zostać ograniczony, przy czym blokada lub ograniczenie plików Cookies może wpłynąć na jakość, bądź nawet uniemożliwić świadczenie usług w Serwisie.

Zmiana ustawień plików Cookies w przeglądarce:
1) Google Chrome jest możliwa w zakładce Ustawienia/Prywatność;
2) Mozilla Firefox jest możliwa w zakładce Narzędzia/Opcje/Prywatność i bezpieczeństwo;
3) Internet Explorer jest możliwa w zakładce Narzędzia/Opcje Internetowe/Prywatność;
4) Safari jest możliwa w zakładce Preferencje/Bezpieczeństwo;
5) Opera jest możliwa w zakładce Narzędzia/Preferencje/Zaawansowane.

W jaki sposób są zabezpieczane dane przekazane przez Użytkowników?
Administrator chroni dane Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą oraz zniszczeniem. W szczególności Administrator stosuje szyfrowanie danych, stosuje fizyczne środki bezpieczeństwa oraz weryfikację w systemach informatycznych. Administrator stosuje również oprogramowanie antywirusowe oraz zaporę sieciową. Dostęp do danych Użytkowników mają wyłącznie uprawnione osoby, zobowiązane do zachowania poufności.

W jakim okresie dane są przetwarzane?
Dane Użytkowników są przetwarzane przez okres świadczenia Usług. Po upływie okresu świadczenia Usług niektóre dane mogą być archiwizowane do upływu terminów przedawnienia roszczeń związanych z ich świadczeniem. Niektóre dane będą również przechowywane w formie archiwalnej, tak długo, jak jest to wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Inne uprawnienia przysługują Użytkownikom w związku z przetwarzaniem danych. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie danych osobowych go dotyczących, narusza bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Zmiany polityki prywatności obowiązują od chwili ich opublikowania w Serwisie.

W Jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe?
Korzystamy z Informacji o zamówieniu, które zbieramy w celu realizacji zamówień złożonych za pośrednictwem Strony (w tym przetwarzania informacji o płatnościach, organizowania wysyłki oraz dostarczania faktur i / lub potwierdzeń zamówień). Dodatkowo wykorzystujemy te informacje o zamówieniach aby:
– Komunikować się z Panią/Panem;
– Sprawdzenia zamówień pod kątem potencjalnego ryzyka lub oszustwa;
– Kiedy zgadza się Pan/Pani na otrzymywanie informacji marketingowych, do dostarczania informacji lub reklam związanych z naszymi produktami lub usługami.

W jaki sposób Użytkownicy mogą kontaktować się z Administratorem?
Kontakt z Administratorem odbywa się na adres Administratora, w tym na adres e-mail: rodo@vertom.pl. Użytkownicy mogą kontaktować się z Administratorem również w inny wybrany przez siebie sposób, w tym ustnie lub pisemnie.

 

 

Niniejsza polityka została zaktualizowana w dniu 25.06.2018 roku i może podlegać dalszym zmianom. W związku z potrzebami, jakie mogę wyniknąć z rozwoju oferowanych przez nas usług albo zmian regulacyjnych, uprawnieni jesteśmy do zmiany Polityki.
Nowa wersja Polityki publikowana będzie na naszej stronie internetowej. Dodatkowo poinformujemy Państwa o wszelkich zmianach, które mogą mieć wpływ na korzystanie z usług oraz Państwa prawa.